Νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει διάφορες Οδηγίες, που αναφέρονται στην ενημέρωση και διαβούλευση:

Όλες αυτές οι Οδηγίες έχουν μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών, ακόμα και αυτών που μπήκαν στην ΕΕ σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι εθνικές νομοθεσίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των Οδηγιών.

Οι προβλέψεις των εθνικών νομοθεσιών ποικίλουν από το ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο.

Η κύρια Οδηγία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση είναι η Οδηγία 2002/14.


Kατεβάστε τις Εθνικές Εκθέσεις:

Βουλγαρία

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT και επεκτάθηκε με το έργο NEW CHALLENGES. Τα έργα υλοποιήθηκαν την χρονική περίοδο 2018 - 2020 και χρηματοδοτήθηκαν από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έργα στις ιστοσελίδες strengtheninginvolvement.obes.gr και newchallenges.obes.gr.