Λεξιλόγιο όρων

Ενημέρωση

Ενημέρωση

Οι Οδηγίες συνήθως ξεκινάνε δίνοντας τους ορισμούς των βασικών όρων που χρησιμοποιούν. Είναι ενδιαφέρον ότι διαφορετικές Οδηγίες δίνουν διαφορετικούς ορισμούς των ίδιων όρων. Κατά κανόνα, οι νεότεροι ορισμοί είναι καλύτερα επεξεργασμένοι.

Συγκεκριμένα, με βάση την Οδηγία 2002/14 ως "ενημέρωση" νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε θέματος και να το εξετάσουν.

Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/38 "ενημέρωση" είναι η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν· η ενημέρωση πραγματοποιείται στον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλ¬ληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάζουν τις διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Διαβούλευση

Διαβούλευση

Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14 "διαβούλευση" σημαίνει την ανταλλαγή απόψεων και την καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότου.

Στην Οδηγία 2009/38 "διαβούλευση" είναι η καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβά¬νεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας.

Θα παρατηρήσετε ότι ο δεύτερος ορισμός είναι πιο εκλεπτυσμένος και περιλαμβάνει προαπαιτούμενα για να θεωρηθεί ένας διάλογος ότι αποτελούν διαβούλευση (π.χ. ανάγκη εύλογου χρόνου).

Συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συλλογικές διαπραγματεύσεις

Η ενημέρωση και διαβούλευση βασίζεται στο Άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στο Άρθρο 28 του ίδιου Χάρτη. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ΔΟΕ) ορίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως «εθελοντική διαπραγμάτευση ανάμεσα στον εργοδότη ή εργοδοτικές οργανώσεις και σε εργατικές οργανώσεις, με στόχο το διακανονισμό των όρων και συνθηκών εργασίας μέσω συλλογικών συμβάσεων».

Οι κύριες διαφορές της ενημέρωσης και διαβούλευσης από τη μια μεριά και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, από την άλλη είναι οι εξής:

  • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις έχουν ως μοναδικό στόχο την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, ενώ η ενημέρωση και διαβούλευση μπορεί να ασχοληθεί με συγκεκριμένες αποφάσεις της διοίκησης ή να εξετάσει τις προοπτικές της επιχείρησης.
  • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορεί να καλύπτουν μια επιχείρηση, μια μονάδα μιας επιχείρησης, έναν κλάδο ή όλους τους εργαζομένους σε μία χώρα. Αντίθετα, η ενημέρωση και διαβούλευση αναφέρεται πάντα σε μια επιχείρηση.
  • Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, στις περισσότερες περιπτώσεις, μία φορά το χρόνο. Η ενημέρωση και διαβούλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.
  • Στις συλλογικές διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που συμμετέχουν είναι αποκλειστικά τα σωματεία. Στην ενημέρωση και διαβούλευση μπορεί να μετέχουν επίσης και άλλες μορφές εκπροσώπησης των εργαζομένων (όπως εργασιακά συμβούλια).

Εκπρόσωποι τους εργαζομένων

Εκπρόσωποι τους εργαζομένων

Ανάλογα με την εθνική νομοθεσία του κράτους-μέλους, στις συνεδριάσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από τα επιχειρησιακά σωματεία ή τα εργασιακά συμβούλια ή εκπροσώπους που εκλέγονται από το σύνολο του εργατικού δυναμικού της εταιρείας για αυτό το σκοπό.

Η έννοια της εκπροσώπησης λειτουργεί και προς τις δυο κατευθύνσεις, δηλαδή αν είστε εκπρόσωπος των εργαζομένων θα πρέπει και εσείς με τη σειρά σας να ενημερώνετε τους εργαζόμενους, που εκπροσωπείτε.

Εκπρόσωποι της διοίκησης/εργοδοσίας

Εκπρόσωποι της διοίκησης/εργοδοσίας

Η πλευρά της εργοδοσίας πρέπει να εκπροσωπείται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο (εργοδότης, γενικός διευθυντής), γιατί εάν πραγματοποιείται σε χαμηλότερο επίπεδο, μπορεί να παίζουν παιχνίδια του τύπου πρώτα να μετέχουν στις διαβουλεύσεις και, στη συνέχεια, να λένε «δεν είμαι εξουσιοδοτημένος ..." παίρνοντας στην ουσία πίσω όποιες παραχωρήσεις έχουν κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Επίσης, πρέπει να προσέξετε ο αριθμός των εκπροσώπων της διοίκησης, δικηγόρων κλπ. να μην υπερτερεί του αριθμού των εκπροσώπων των εργαζομένων, γιατί διαφορετικά είναι δύσκολο να κάνει κανείς έναν ισότιμο διάλογο μαζί τους.

Συμπληρωματικότητα της νομοθεσίας

Συμπληρωματικότητα της νομοθεσίας

Οι Οδηγίες, που αναφέρονται παραπάνω, ισχύουν αυτόνομα αλλά, ταυτόχρονα, μπορούν να λειτουργήσουν και συμπληρωματικά μεταξύ τους. Αν, για παράδειγμα, υπάρχει μια περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, θα μπορούσαν παράλληλα να εφαρμοστούν οι Οδηγίες 2001/23 και 2002/14. Στην περίπτωση, που η μεταβίβαση αναφέρεται σε μια εταιρεία με ευρωπαϊκή διάσταση, μπορεί παράλληλα να εφαρμοστεί και η Οδηγία 2009/38 για τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (ΕΣΕ).

Η Οδηγία 2002/14 προβλέπει επίσης, ότι αν το εθνικό δίκαιο ενός κράτους - μέλους διασφαλίζει καλύτερο ή υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τότε το εθνικό δίκαιο υπερισχύει. Αυτό συμβαίνει σε χώρες με μακρά παράδοση στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σε επιχειρησιακό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η Γερμανία και η Γαλλία.

Συμπληρωματικότητα δράσεων

Συμπληρωματικότητα δράσεων

Η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης δεν αποτελεί εμπόδιο ούτε λόγο υποστολής οποιουδήποτε άλλου μέσου συνδικαλιστικής δράσης, όπως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας, οι διαδηλώσεις, η δημοσιότητα του προβλήματος, η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας κλπ.

Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών

Ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών

Αναφέρεται στην ανάλυση και τον επανασχεδιασμό της ροής των εργασιών και των επιχειρηματικών διαδικασιών σε μια επιχείρηση ή/και ανάμεσα σε περισσότερες επιχειρήσεις με στόχο να μειωθούν τα λάθη και οι δαπάνες καθώς και να βελτιωθούν οι επιδόσεις.

Ανώτατη διοίκηση/διεύθυνση

Ανώτατη διοίκηση/διεύθυνση

Πρόσωπο ή ομάδα ατόμων, που διευθύνει και ελέγχει έναν οργανισμό στο υψηλότερο επίπεδο (πηγή ISO 45001).

Αποδέκτης

Αποδέκτης

Το άτομο ή οργανισμός, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στον οποίο κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για τρίτον. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας δεν θεωρούνται ως αποδέκτες σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους . Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Αποτελεσματικότητα

Αποτελεσματικότητα

Ο βαθμός στον οποίο πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες και στον οποίο επιτυγχάνονται τα προγραμματισμένα αποτελέσματα (βασισμένο στο ISO 45001).

Βιομετρικά δεδομένα

Βιομετρικά δεδομένα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία φυσικών, βιολογικών ή συμπεριφορικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου, μέσω της οποίας γίνεται δυνατή ή επιβεβαιώνεται η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω ατόμου, π.χ. εικόνες προσώπου, οφθαλμού ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα (βασισμένο στο GDPR).

Βιομηχανία 4.0

Βιομηχανία 4.0

Αναφέρεται στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης και ανταλλαγής δεδομένων στη βιομηχανική παραγωγή, όπου η λήψη αποφάσεων και ο έλεγχος της παραγωγής σε ένα εργοστάσιο πραγματοποιούνται με αποκεντρωμένο τρόπο μέσω του διαδικτύου (με χρήση του "νέφους/cloud").

Γενετικά δεδομένα

Γενετικά δεδομένα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, ανεξάρτητα από το εάν αυτά είναι κληρονομικά ή πρόσκτητα, τα οποία έχουν προκύψει, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω ατόμου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω ατόμου (βασισμένο στο GDPR).

Δεδομένα που αφορούν την υγεία

Δεδομένα που αφορούν την υγεία

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου ατόμου (βασισμένο στο GDPR).

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία, που αφορά σε ένα άτομο, που μπορεί να ταυτοποιηθεί ποιό είναι (το πρόσωπο αυτό ονομάζετασι «υποκείμενο των δεδομένων»). Η ταυτοποίηση του ατόμου μπορεί να γίνει άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, σε κωδικό στο διαδίκτυο ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω ατόμου (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Διαβούλευση αναφερόμενη στο ISO 45001

Διαβούλευση αναφερόμενη στο ISO 45001

Αναζήτηση απόψεων πριν από τη λήψη απόφασης (πηγή ISO 45001).

Εκτελών την επεξεργασία

Εκτελών την επεξεργασία

Το άτομο, οργανισμός, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Εξωτερική ανάθεση

Εξωτερική ανάθεση

Ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία ένας εξωτερικός οργανισμός εκτελεί μέρος της λειτουργίας ή των διαδικασιών μιας επιχείρησης (βασισμένο στο ISO 45001).

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κάθε αυτοματοποιημένη ή μη ενέργεια, που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, κατάταξη, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση σε τρίτους μέσω διαβίβασης, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Επίδοση

Επίδοση

Μετρήσιμο αποτέλεσμα (πηγή ISO 45001).

Επίπεδα εμπιστευτικότητας

Επίπεδα εμπιστευτικότητας

Αναφέρεται σε ειδική σήμανση των θεμάτων που συζητούνται στην ενημέρωση και τη διαβούλευση μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της διοίκησης της εταιρείας και αφορά το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν την ενημέρωση. Παραδείγματος χάριν, σε μια πολυεθνική επιχείρηση, μια πληροφορία μπορεί να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (ΕΣΕ) Περιορισμένης Σύνθεσης (δηλαδή στο Προεδρείο του ΕΣΕ) ή σε ολόκληρο το ΕΣΕ ή να μπορεί να κοινοποιηθεί και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στις διάφορες χώρες ή να έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης.

Εργολάβος

Εργολάβος

Εξωτερικός οργανισμός, που παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση σύμφωνα με προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις, που έχουν συμφωνηθεί (βασισμένο στο ISO 45001).

Ευκαιρία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ευκαιρία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Περιστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση των επιδόσεων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (πηγή ISO 45001).

Ικανότητα

Ικανότητα

H δυνατότητα που έχει ο εργαζόμενος να εφαρμόζει τις γνώσεις και δεξιότητές τους για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (πηγές ISO 45001/europass).

Κίνδυνος

Κίνδυνος

Πηγή η οποία δυνητικά μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ασθένεια (βασισμένο στο ISO 45001).

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, κοινολόγηση χωρίς προηγούμενη άδεια ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με κάποιον άλλο τρόπο (βασισμένο στο GDPR).

Περιορισμός της επεξεργασίας

Περιορισμός της επεξεργασίας

Η σήμανση ορισμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό να περιορίζεται η επεξεργασία τους στο μέλλον (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Ποιοτικός πλεονασμός/υπερβάλλον εργατικό δυναμικό

Ποιοτικός πλεονασμός/υπερβάλλον εργατικό δυναμικό

Ο αριθμός των απασχολουμένων/εργαζομένων, που μια επιχείρηση δεν χρειάζεται εφεξής για να λειτουργεί σωστά, για το λόγο ότι τα προσόντα τους δεν ανταποκρίνονται πια στις απαιτήσεις της επιχείρησης, όπως αυτές έχουν πλέον διαμορφωθεί, και της τεχνολογίας/οργάνωσης εργασίας που χρησιμοποιεί.

Ποσοτικός πλεονασμός/υπερβάλλον εργατικό δυναμικό

Ποσοτικός πλεονασμός/υπερβάλλον εργατικό δυναμικό

Ο αριθμός των εργαζομένων/απασχολούμενων κατά τον οποία υπερβαίνει τον αριθμό, που χρειάζεται η επιχείρηση για να λειτουργήσει, εάν ληφθεί υπόψη το πραγματικό επίπεδο δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η τεχνολογία/ τρόπος οργάνωσης της εργασίας που χρησιμοποιεί.

Ρίσκο

Ρίσκο

Αποτέλεσμα αβεβαιότητας (πηγή ISO 45001).

Ρίσκο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ρίσκο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ο συνδυασμός της πιθανότητας εμφάνισης ενός επικίνδυνου συμβάντος, που σχετίζεται με την εργασία, και της σοβαρότητας των τραυματισμών ή/και των ασθενειών, που προκαλούνται από αυτό το γεγονός ή την έκθεση σε αυτό (βασισσμένο στο ISO 45001).

Συγκατάθεση

Συγκατάθεση

Η ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει δήλωση ή σαφής θετική έκφραση της συμφωνίας ενός ατόμου, να αποτελέσουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αντικείμενο επεξεργασίας (βασισμένο στο GDPR).

Συμμόρφωση

Συμμόρφωση

Ικανοποίηση των απαιτήσεων (πηγή ISO 45001).

Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

Σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία

Σύστημα που στόχο έχει να παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων και ευκαιριών για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια ή με άλλα λόγια, που αποσκοπεί στην πρόληψη τραυματισμών και επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων και στην εξασφάλιση ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Τεκμηριωμένη πληροφορία

Τεκμηριωμένη πληροφορία

Πληροφορία που πρέπει να ελέγχεται και να αποθηκεύεται από την επιχείρηση και το μέσο στο οποίο αποθηκεύεται (βασισμένο στο ISO 45001).

Τεχνητή νοημοσύνη

Τεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τομείς της πληροφορικής και της μηχανικής. Η ΤΝ ασχολείται με την έξυπνη συμπεριφορά, τη μάθηση και την προσαρμογή των μηχανημάτων, ρομπότ και προγραμμάτων χωρίς συσκευή υπολογιστή. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία, που επηρεάζει ήδη τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το Διαδίκτυο και πως επιδρά το Διαδίκτυο σε αυτούς. Στο εγγύς μέλλον αναμένεται ότι ο αντίκτυπός της θα είναι όλο και μεγαλύτερος. Η ΤΝ έχει τη δυναμική να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο, με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, όχι μόνο με τον ψηφιακό κόσμο, αλλά και μεταξύ τους, μέσω της εργασίας τους και μέσω άλλων κοινωνικοοικονομικών θεσμών. Είναι άγνωστο αν αυτό θα αποβεί προς όφελος των ανθρώπων ή όχι.

Τηλεματικός έλεγχος

Τηλεματικός έλεγχος

Σύστημα που έχει ενσωματωθεί σε ένα όχημα, το οποίο ελέγχει και παρακολουθεί την πορεία του οχήματος και διάφορες άλλες παραμέτρους.

Τραυματισμός και ασθένεια

Τραυματισμός και ασθένεια

Δυσμενής επίδραση (βλάβη) στη σωματική, ψυχική ή γνωστική κατάσταση ενός ατόμου (πηγήISO 45001).

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Το άτομο, ο οργανισμός, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, με δική τους πρωτοβουλία ή σε συνεργασία με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους, τότε ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια που πρέπει να να πληρεί για ναβρίσκεται σεαυτή τη θέση μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Φτιάξιμο προφίλ

Φτιάξιμο προφίλ

Οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρεται στην αξιολόγηση προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου, με σκοπό την ανάλυση ή πρόβλεψη της απόδοσης του ατόμου αυτού στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, το σε ποιό σημείο βρίσκεται ή τις κινήσεις του ατόμου (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Χώρος εργασίας

Χώρος εργασίας

Χώρος, που ελέγχεται από την επιχείρηση, στον οποίο ένας εργαζόμενος πρέπει να βρίσκεται ή να μεταβεί για λόγους εργασίας (βασισμένο στο ISO 45001).

Ψευδωνυμοποίηση

Ψευδωνυμοποίηση

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων, δηλαδή να μη μπορεί πλέον να ταυτοποιθεί σε ποιόν ανήκουν (ορισμός βασισμένος στο GDPR).

Ψηφιοποίηση επιχείρησης

Ψηφιοποίηση επιχείρησης

Ενσωμάτωση και χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε μια επιχείρηση, προκειμένου να αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο και να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων και νέες ευκαιρίες παραγωγής αξίας.

Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου STRENGTHENING INVOLVEMENT και επεκτάθηκε με το έργο NEW CHALLENGES. Τα έργα υλοποιήθηκαν την χρονική περίοδο 2018 - 2020 και χρηματοδοτήθηκαν από τη Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα έργα στις ιστοσελίδες strengtheninginvolvement.obes.gr και newchallenges.obes.gr.